ކުޑަކުދީންނަށް ކުރެވޭ ހާނިއްކައިގެ ބާވަތްތައް

ނަފްސާނީ ގޯނާ

ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންތައްތައް. މީގެ ތެރޭގައި ޖެއްސުންކުރުން، މަލާމާތް ކުރުން، ބިރުގެންނެވުން ހިމެނޭ. (އިތުރު މައުލޫމާތު)

އިހުމާލުވުން

މައިންބަފައިން ނޫނީ ބެލެނެވެރިން ގަސްތުގައި ނުވަތަ ނޭންގިނަމަވެސް ހިންގާ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ހެދުބޮޑުވުމަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކޮންމެ ކަމެއް. (އިތުރު މައުލޫމާތު)

ޖިންސީ ގޯނާ

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުއްޖާކުރާ އިތުބާރާއި، އިހްތިރާމްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން ޖިންސީކަންކަމުގައި ކުއްޖާ މަސްއޫލު ކުރުން. (އިތުރު މައުލޫމާތު)

ޖިސްމާނީ

ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނޫނީ ގަޔަށް ގެއްލުންލިބޭފަދަ ނޫނީ ލިބިދާނެފަދަ ކަމެއް. (އިތުރު މައުލޫމާތު)