ހުރިހާ ކުދިންގެ ހަވީރު

          "ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން-ޤަޢުމުގެ ކުރިމަގު" 

For an inclusive society with equal opportunities for all children


ހުރިހާ ކުދިންގެ ހަވީރުގެ މަޤްޞަދު

ހުރިހާ ކުދިންގެ ހަވީރަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ބައިވެރިކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އެނޫން ކުދިންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކުޅިވަރު ހަވީރެއްކަމުން، މިހަވީރުގެ ބައެއް ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް މިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު ހިމަނައިގެން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކުން ކުޅެވޭ ވާދަވެރި ކުޅިވަރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައެވެ.


އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތް

މި ޙަރަކާތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްޞަ ކުރެވިގެން ބޭއްވޭ ހަރަކާތަކެވެ.


ހަވީރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް

-          ސްކޫލް ކުދިންގެ ސްޓޭޖް ހަރަކާތްތައް

-          ކުޑަކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ކުޅިވަރު ސްޓޯލްތައް

ސްޓޯލްސް

(ފޭސް ޕެއިންޓިންގ، ޕަޒްލް ސްޓޯލް، ވެލި ކުޅޭ ސްޓޯލް، އާރޓް ކްރާފްޓް ސްޓޯލް، ކަޕް ކޭކް ސްޓޯލް، ސްނޭކް އެންޑް ލެޑަރ، ނަމްބަރ ފުޓް، ކޮރާ ސްޓޯލް، މުޔިޒިކަލް ޗެއަރ، މީގެއިތުރުން ވެސް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭނެ)

އިންކްލޫސިވ ޓީމް އެކްޓިވިޓީޒް

1-      ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ބެޓްން ރިލޭ

ދުވުން

2-      އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ބެޑްމިންޓަ ޑަބްލްސް

ބޮކްސް ހަންޓް

3-      އޯޓިޒަމް

ބިލްބޯޑް ޕަޒްލް

ގޯނި ރޭސް

ފުނައޮށް ރޭސް

4-      ޑައުން ސިންޑްރޯމް

ބޯލް ރޯލިންގ

ޓަނަލް ރޭސް

5-      ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

އޮބްސްޓެކްލް ރޭސް

ތިންފައި ރޭސް

ނޯޓް: އިންކްލޫސިވް ޓީމް އެކްޓިވިޓީޒްގެ ގޮތުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގައި ޓީމް ބައިވެރިކުރާނީ ސްކޫލްތަކުންނެވެ.

ޢާއިލީ ހަވީރުގެ ސްޓޭޖް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް

-          މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުން

-          މޯލްޑިވްސް މިޔުޒިކް އެންޑް އާރޓްސް ސެންޓަރ

-          ފެންސީ ޑްރެސް ކޮމްޕެޓިޝަން


ޢާއިލީ ހަވީރުގެ ސްޓޯލް ހަރަކާތްތައް

މި ހަވީރުގައި ޖުމްލަ 20 ސްޓޯލް އެކުލެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން 14 ސްޓޯލަކީ ކުޅިވަރު ސްޓޯލްތަކެވެ. އަދި 6 ސްޓޯލަކީ ކާބޯތަކެތި ލިބެންހުންނާނެ ސްޓޯލްތަކެވެ.


ހުރިހާ ކުދިންގެ ހަވީރު އޮންނާނެ ތަން އަދި ވަގުތު

ހުރިހާ ކުދިންގެ ހަވީރު ކުރިއަށްދާނީ އެކުވެނި ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 4:00 ން 6:00ށެވެ.