އޭޖެންސީސް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

  ހ.ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ,
  ކަލާފާނު ހިނގުން
  ފޯން ނަންބަރު: 3010551
  http://fpa.gov.mv

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

  ޝަހީދް ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގް
  ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  ފޯން ނަންބަރު: 3322111
  http://police.gov.mv

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

  ފޯން ނަންބަރު: 3328887